Logo ČSPDP

Česká společnost přátel drobné plastiky


Hlavní oblasti činnosti

Koncem roku 1995 měla Společnost okolo 1300 aktivních členů. Svými přednáškami, publikační, aukční, výstavní a ediční činnosti, vždy výhradně na vlastní náklady, plnila a stále plní záslužné odborné a kulturně osvětové poslání. Níže uvedený přehled hlavních aktivit Společnosti v uplynulých šedesáti letech o tom podává přesvědčivé důkazy.

Přejít na začátek


Vydavatelská aktivita

V zájmu šíření odborných a historických znalostí vydávala Společnost od r. 1937 podle svých možností spolkové publikace. V letech 1946-1951 vycházel tištěný populární dvouměsíčník “Sběratelské zprávy” nákladem 500-700 výtisků. V období let 1952-1963 vydávala rozmnožovaný “Oběžník” nákladem 500-700 výtisků. Tento “Oběžník” přinášel od r. 1957 tzv. faleristické separáty (přílohy), jejichž náklad se pohyboval od 100 do 1000 výtisků. Od r. 1964 vychází tištěný populární čtvrtletník “Drobná plastika” nákladem okolo 1400 kusů. Uvedené tiskoviny odebíraly kromě členů i muzea a odborné instituce.

Z oborů numismatiky, medailí a odznaků vydala od r. 1937 do 1979 šest příruček a dvě knihy. Vydané faleristické publikace jsou početnější a významnější. Od r.1957-1982 vyšlo několik desítek příruček. V letech 1964 až 1995 vyšlo v edici Militaria 17 titulů knih, převážně od V.Měřičky.

Výnosy z prodeje těchto příruček a knih, i když jejich autoři byli vždy odměňováni pouze několika autorskými výtisky, sotva kryly režijní náklady.

V letech 1967-1996 vydala redakce 69 aukčních katalogů, jež vposledních letech obsahovaly až 1200 položek z numismatiky, medailí, faleristiky, bankovek, literatury aj. Tyto katalogy byly vždy přehledně zpracovány, jednotlivé položky výstižně popsány a realisticky oceněny. Přinesly vyobrazení vzácných položek. Katalogy se staly nejen dobrým vodítkem pro dražitele, ale i trvalou pomůckou pro sběratele, historiky, pracovníky muzeí a aukčních síní, Vycházely nákladem podle počtu zájemců, to je od 1600 výtisků v ceně 15,- Kčs až po 1100 výtisků v ceně 30,- Kč.

Tuto velkou, časově a odborně náročnou práci vykonávala malá skupina lidí v redakci a administraci bez nároku na nějakou odměnu. V posledních letech rozesílá naše tiskoviny První novinová služba a.s.

Přejít na začátek


Aukce

Od svého založení pravidelně pořádá Společnost v rámci členských schůzí malé aukce, které po přerušení v padesátých letech pokračují dodnes. Na těchto aukcích se dnes draží měsíčně asi 680 drobných položek.

Pořádání nepravidelných velkých aukcí bylo zahájeno v r. 1957 na slavnostním shromáždění k XX.jubileu. Jelikož tato aukce byla členstvem velice dobře přijata, byly později zařazovány na závěr valných hromad. Od r. 1967 se pořádají tyto velké aukce pravidelně dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Odhadujeme, že na dosud uspořádaných 69 aukcích došlo k pohybu nejméně 80000 položek. Řada soukromých i veřejných sbírek byla obohacena o nové cenné zisky, které byly tak uchovány pro naše poznání vývoje mincovnictví, faleristiky a jiných oborů drobné plastiky v českých zemích a ve světě.

Není třeba příliš zdůrazňovat, že jde o nesmírně náročnou odbornou práci, která si vyžaduje mnoho času, velkých znalostí a značného úsilí. S velkou pečlivostí, přesností a spolehlivostí ji po mnoho let zajišťuje malá skupina odborníků.

Přejít na začátek


Přednášky

Od samého vzniku Společnosti byly pravidelně zařazovány na pořad členských a plenárních schůzí přednášky z oborů numismatiky, medailí, faleristiky aj., v zájmu zvyšování a prohlubování odborných znalostí našich členů. Výjimku tvořila pouze šedesátá až osmdesátá léta, kdy byla občas zařazována tzv. politická témata k různým výročím.

Snahou výboru bylo vždy, aby tématika přednášek byla co nejpestřejší, aby byly srozumitelné a odborně fundované. Vedle našich významných sběratelů jako byli např. K.Turnwald, O.Pilz, K.Schwarzenberg, F.Brož, B.Augst, J.Biskup, F.Bartoš, V.Měřička, F.Lobkowicz, R.Braun aj. byli mezi referenty i přední vědci jako např. P.Radoměrský, K.Castelin, J.Hásková, J.Štěpková aj., stejně jako vedoucí pracovníci peněžnictví jako např. J.Sém, L.Surga a J.Pekárek. Tyto přednášky byly vždy vděčně přijímány početnými posluchači. Texty úspěšných přednášek byly archivovány a půjčovány mimopražským zájemcům. Velmi často se stávaly tezemi k vypracování odborných článků, příruček a knih.

Přejít na začátek


Spolkové medaile

Od roku 1936 vydává Společnost medaile zaměřené na důležité události v jejím životě, na přední osobnosti našeho veřejného života a na významné události české historie. Tyto medaile navrhovali význační čeští medailéři jako např. M.Kužel a J.Harcuba. Bylo vydáno celkem devatenáct různých medailí, z toho bylo šestnáct spolkových (dvě medaile vydala pobočka v Karlových Varech), jedna na společné náklady s Klubem docenta Skály a dvě na soukromé náklady.

Medaile byly raženy zpravidla nákladem 50 kusů ve stříbře a 200 kusů z bronzu. Některé úspěšné medaile doznaly i doražbu jako např. medaile k XXX.výročí Společnosti. Medaile razily proslulé firmy jako např. Karnet a Kyselý v Praze, Státní mincovna v Kremnici a Družstvo Znak Malá Skála.

Tyto medaile se čas od času draží na různých aukcích a docilují dobré ceny.

Přejít na začátek


Archiv a knihovna

Všechny výbory věnovaly náležitou péči vytváření knihovny, obsahující knihy numismatické, faleristické a historické. Knihovnu považovaly za základ badatelské činnosti našich členů. Vznikala dary J.Dobrého, K.Schwarzenberga, nákupy na aukcích, antikvariátech a obchodech. V roce 1963 dosáhl počet knih svého vrcholu, kdy čítala celkem 343 položek, z nichž bylo 144 odborných knih, 105 různých aukčních katalogů apod. V dvouletí 1961-1962 bylo např. zapůjčeno sedmdesátčtyři knihy. V současné době jsou spolkové knihy stejně jako archiv uloženy u pěti členů výboru.

Z historicky cenného archivu se bohužel ztratily nenahraditelné dokumenty jako např. fotokronika, ručně psaná kronika, zachycující život spolku v letech 1936-1950 a novinový výstřižkový archiv.

Přejít na začátek


Výstavy

Od svého vzniku věnovala Společnost značnou pozornost výstavní činnosti jako významnému prostředku propagování výsledků své aktivity. Prvá výstava regionálního významu byla uspořádána již vr.1936 péči přípravného výboru pro ustavení Společnosti. Trvala celý měsíc v tehdejším Waldesově muzeu v Praze a navštívilo ji asi 10000 diváků.

Velká výstava celostátního významu “Mince, řády a medaile ve službách společnosti” byla uspořádána u příležitosti XXV.výročí ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a Vojenskohistorickým ústavem na Hradčanech v r. 1962 v pražské Loretě. Navštívilo ji asi 113000 diváků z domova a ciziny.

Dále zorganizovala spolkové výstavy v rámci oslav X. a XX. jubilea. Jednotliví členové Společnosti zapůjčovali své sbírky k výstavním účelům v Praze, ale i v dalších místech naší republiky. Nejdříve samostatně vystavoval své militárie Š.Floss v r. 1938 na Starém výstavišti v Praze. Karel Stanka vystavoval své sokolské ražby v Pardubicích v r. 1947. Nejagilněji si v tomto směru počínal V.Měřička, který poskytl ze své cenné sbírky řadu unikátních řádů a vyznamenání pro různé výstavy v Praze, ve Veltrusích, Hradci Králové, Slavkově aj. a také ve Varšavě.

Přejít na začátek


Zajišťování stříbrných a zlatých pamětních mincí

Již od r. 1937 zajišťuje naše Společnost pro své členy za režijní ceny stříbrné pamětní mince vydávané národní bankou. Výjimku tvořila pouze padesátá léta, kdy to měla zakázáno. Poprvé v historii spolku zajišťoval výbor pro své členy sady a jednotlivé kusy zlatých mincí vydaných Českou národní bankou v roce 1995, 1996 a 1997. Šlo o tyto nominály 1000,-, 2500,-, 5000,- a 10000,- Kč v běžné a špičkové kvalitě v ceně za 27000,- a 30000,- Kč.

Přejít na začátek


Copyright © 1998 by Česká společnost přátel drobné plastiky. All rights reserved.